Tag Archives: web dev

Slaying Giants

I’m changing over contact forms. This is the second time I’ve had to do it in just a few months. First I used Contact form 7, then I tried and liked Cforms 2…until the captcha stopped working and it wouldn’t let anyone contact me. That was the last of a string of troubles that Cforms has given me. It’s an all around bug riddled industry leader. As a matter of fact, I brought down two of the industries three giants in the last two months.
Does that make me a giant slayer?
I dunno, I just bounce.

anger reflected Brighter Summer Day

I think Cforms got mad at me and started ranting at me in Chinese.

I messed up my little program thing, but I’m not sure how I told it to spit data out in Chinese. Cforms seems to be a little wonky with it’s absolute paths, that’s all I can figure. Notice the difference between what it’s supposed to be saying and what it gives me.

Here’s the translation. Emphasis added.

Mangzheguta Ji Taishangtongsong r Cu Mu Mi Jiancucongcuo ⽳ Gui Xia Mu ⹩ ever get Jinhongrunshou Mi ⵰ Min Litu ever get eliminated pestle Dong ⽳ Zhegutabai Laohongchiling Shanxidianbin Han Binnuoyanban Daopaqingla Xiebailiaofeng Chilingtanxi stable e 〱 㐲 Bai Xiao lao Hong Chihuosuixiang 㔀 㐳 㔵 ㄱ Juwa Yong ㉣ Fei received 㙥 㤴 ㉥ ㌶ ㉣ Jian Zhe Gutamounou 7 Loss overseer Li 㔀 Bailaohongchi Minyou Zhuoxuanzhidun 㔀 Bailaofengchi Minyou Boxuanzhitong 1 Uu 䘠 Xiaoying Ai ⑴ ␣ last Ji Tonwencuomu ⑴ ␣ ␰ ␣ ␰ ␣ ␰ ␣ ␰ ␣ 0 Zhegutasun Junlishengxiao Ying ㉟ life overseer ⁲ Shenyangchajun ⁲ Shen Right ⌤ Chengbangqingxiao Ying ⌤ ㄤ ⌤ 〤 ⌤ ㄤ ⌤ 〤 ⌤ 〤 Bailaofengchi Minyou Boxuanzhitong 3 shallow Yu ⑬ ␣ Zhengbinxuanzhi ⑤ ␣ ␱ ␣ ␱ ␣ ␰ ␣ ␰ ␣ 0 Zhegutasun Junlishengxiao Ying 㑟 Guodenmeizheng Qijue 㩰 ⼯ ⌤ Chengbangqingxiao Ying ⌤ 〤 ⌤ 〤 ⌤ 〤 ⌤ 〤 ⌤ 〤 Bailiaohongchi Minyou Zhuoxuanjitong 5 Syria angry dog article ⑥ ␣ Zhengbinmuzao ⌤ 〤 ⌤ 〤 ⌤ 〤 ⌤ 〤 ⌤ 〤 Bailiaohongchi Qiaoliuwutang ⠀ Qiaoliuwutang) Zhe Gutadianyin confused Qiaoliuwutang ⠀ dampen Yu Ching peg ⁤ Qiaoliuwutang) Zhegutasun Tangxuanhongbai Laohongchixiang Hong ㄀ Bai Liaohongchiyi Yu Pianpangweiguying y3 Zhegutasheng Lvyangshoujun ⁲ Kejiu Han ⁴ flooded Hongbai Laofengchishou Yuduosuodao 㩥 enough overseer ⁲ whole ⌤ sub Carpenter Chao Yu Industry Juetangyinggu suffer light ⥹ Bai Liaofengchihuan Yao 䐀 Zao Shen ⁲ hw_api overseer ⁲ Right ⱽ hanging generous Seci overseer overseertide mapping revolves Ci lost the entire ਡ slow sleep is confused Ji ⁴ ⁵ Queceon Tian Xun  Chan Ying-Xun Mei Xi Bai Tu ⹥ ਊ flooded Hong left foot bath l Quan Huan Yao Zhan King Leper Ceongai try Po Tang 㩴 Chao Feng sewage ㄠ Yayunweiwu ※ Yingaodonglu light ㄺ Mi Hong 㸢 Rang 㰾 luster of gems pigwash Fei 䐾 unfeigned ⁲ hw_api overseer ⁲ Shen Right ⱽ centering luster of gems pigwash Fei 㰾 瀯 ਾ Rangwukaise Cijunyinggu Ci overseer ⁲ tide the whole rubbish ⁥ 㰡 瀯 ਾ Rang Kai Jing Ying Wen 戠 retention Ci overseer resentment pick ⁳ ⁳ bland soup collapse angry dog Tu expand Leper King ਮ Quan Ceongai parched Moroccan King to make slow positron beam 㠺 ┰ ※ Qiao ⌺ 㑦 grazing steppe Jiu torsion Hong revolves ⌺ dark 㬠 Ying Tang ⵴ Mei Shuang 㭡 drive ㄺ Ji 㭸 Yinggaicongbei ㄺ 㭸 Mou Mi Mu Yang ⵮ retention 㩰 〲 Sha ≜ 㰾 Cuoshaofeiwu Zhen Hui resentment ⁳ Gaizhuyindi ⁣ Min Pu Wuyinditang Moujiaoqianji  䑻 Shifu 㰮 Tuan conflict soup 㹧 centering elata 㹶 centering elata 㹶 ਊ Bai Liaofengchiya Yu l resentment Juetou 䁷 Gui Mu ⹩ Min m Zhegutasheng Shaoyangyingu 䴀 Shi rafter Bixinquewei Tiwubailao Hong left foot for c Bai flooded Hong Chitougaifang 䄀 Drainage askance Ceonyuyenou Yi yesterday revolves 㩭 Xianmin Yingfengqiubo Fu ≜ ഩ 㴊 㴽 㴽 㴽 㴽 㴽 㴽 㴽 㴽 㴽㴽 㴽 㴽 㴽 㴽 㴽 㴽 㴽 㴽 㴽 㴽 㴽 ഽ Juyuyejue Tang Li-Li Mo 㩮 whole ൽ Ailian> Article hunchback He Li Wei Fu ਍ ⁽Chenhuiyinggu 䤠 ⥐ മ ⸊ ਍ Bai flooded Fengchitouxi Fangzhan bath l Rangceongaijing do Po Tang 㩴 Chao Feng sewage 〠 㠮 Yagafangque consider ※ Zhengbinqiqia Yongyemajin ※ Min Tan 㩲 㜣 㜷 ※ upset Gao Tong ㌺ Sha 〠 ≜ anger reflected Brighter Summer Day 慨 ⁳ am Tu Ceonyu Yejuetangmo 䑻 Shifu  Jie 㩡 Li Gong Ji ⁽䥛 ⁐ 䥻 Results 㱝 瀯> Zhe Gutashenggu Picks Shi a ㄱ ㄱ Bailiaofengchi Hui pick e 〳 Bailiaofengchi Chaoshishedang Right-Li s0 Zhegutaxiao Yuduo 䄀 Naowuyangli Suo Ying Shen pigwash hw_api overseer ⁲ Right} Zhegutaxiao Yuyezhuozheng Binyunyuye t Zhegutayao Chen Sanrumiekai Secijunying fools Ci overseer ⁲ Min Gengtu ⅴ Bai flooded Hong Chijiuguqian e xi Zaoaiyinggu Dong Yunjingtiantou Juhuanjiqiao ⁤ last Jidun. Zhe revolves t Bo Rex Jianghaoyinghua conflict revolves ⁥ Tom 㹧 Piemou Diedouhuimei soup ⁳ ⁴ pick Sanguitangyun Fuhuitianhao ⹥ centering luster of gems pigwash Fei> Zhegutasui Gujifeizhong Xiamouwutu ⁴ eliminating the unfeigned Ai ⸮. Zhegutazhu lights Ling Ben n Zhe bullock Tayaocongzhuan Xunjian Gaotaobailao Hongchiqiaosong Qiaosuozhutiao e & T. Hong ⼺ Chengtangwuwan ⹴ retention Cong Zhen ⹳ Weijibailiao Hong Chijianditang Bailiaohongchi Jiantitangzhu article e & T. Hong ⼺ / Zhegutase Man is Tong g Bailaofengchi Ben Hunquebenhuang Mu d1 Zhegutadi conflict Xiao Hong Tu s Bailaofengchi whole Jingbuweitu d ㄰ Bailaohongchi Quebenhuangmu d0 discipline